Datapolicy

Cookies

På Bolaget använder vi oss av cookies för att kunna utveckla och optimera webbplatsens funktioner och ha möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Att innehållet ska bli mer relevant och förenkla för dig som besökare.

Vi använder Cookies på bolaget för att kunna:

Se information som besöksstatistik. Se vilka operativsystem används. Se vilka webbläsare som används och se hur webbplatsen används av våra besökare.

Som besökare har du möjligheten att hindra användning av cookies.

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som användare av webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras.

Datapolicy för Bolaget

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du känner dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här integritetspolicyn hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Bolaget och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig läsa igenom texten. Genom att använda Bolagets tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Vilken information samlar vi in

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker vår hemsida eller är i kontakt på Bolaget på annat sätt, såsom vid visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, ex. ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande adressuppgifter från Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på kontaktuppgifter kan vara:

Person- och kontaktinformation såsom, namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer och adress.

Konto och betalningsuppgifter för köpare och säljare

Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar.

Varför behöver vi dina uppgifter

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Bolaget utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver dem för att kunna följa gällande lagstiftning, tex fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig vad vi lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Bolaget behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen – Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig):

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig – Uppfylla avtal och åtaganden gentemot dig

För att kunna ge dig den service och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster- Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

För att kunna följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen – Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig – Andra berättigade intressen

För utskick av erbjudanden och marknadsföring – Andra berättigande intressen

Vad är berättigat intresse

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigande intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade tjänster och produkter. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på visning eller ditt köp av en bostad. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Bolagets behandling av personuppgifter och individens intresse att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid tex en avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Bolaget säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje part. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett sådant sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

Säljare. När vi är skyldiga enligt fastighetsmäklarlagen lämnar vi ut personuppgifter i budförteckning och spekulantförteckning till säljaren.

Banker. I samband med tillträde lämnar vi ut personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera förmedlingen av bostaden. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla förmedlingsuppdraget med säljaren. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen.

Samarbetspartners. För att kunna erbjuda boenderelaterade produkter och tjänster som ex. mäklartjänster, bevakningstjänster kan vi dela uppgifter om dig med våra samarbetspartners.

Systemleverantör. För att kunna utföra vårt uppdrag och tjänster lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem.

Tjänsteleverantörer. Vi kan komma att dela uppgifter om dig med tjänsteleverantörer vi anlitar. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster, såsom fotografering och trycksaker.

Mäklarstatistik och Hemnet. Vi kan komma att dela dina uppgifter med Hemnet.se. Efter utfört uppdrag delar vi ut uppgift om adress och försäljningsstatistik med mäklarstatistik.se

Bostadsrättsförening och byggherre. I samband med ett förmedlingsuppdrag kan vi komma att dela, beroende på objektet, bostadsrättsföreningen och byggherren.

En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även att komma att lämnas ut till FMI eller till mäklarens försäkringsbolag.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Bolaget och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I det fall personuppgifter behandlas utanför EU/ESS säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/ESS.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifter sparas av Bolaget under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan även vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Bolaget gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Bolaget vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och radera inaktuella och på andra felaktiga eller överflödiga personuppgifter

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig skall du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande datalagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade pga en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig har du rätt att begära att få ut uppgifterna i ett strukturerat format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ändamålet har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter skall begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen har begränsats.

Kontakta [email protected] om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Har du klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna över dessa till landets tillsynsmyndighet Datainspektionen. 08-657 61 00. [email protected]

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Bo-laget Fastighetsförmedling i Malmö AB (556436-7539) med adress Södra Tullgatan 1, 211 40 Malmö. Tel. 040-101100. E.post: [email protected]